Thủ tục đăng ký kinh doanh bể bơi

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực giúp Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.

Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính và các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao theo. Kết quả kiểm tra được lập thành văn bản có xác nhận của các cơ quan tham gia.

Căn cứ kết quả kiểm tra các điều kiện theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.

Hồ sơ bao gồm: (tham khảo điều kiện tại Thông tư 02/2011/ BVHTTDL)

  1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;
  2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:
  • Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;
  • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;
  • Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.