Kinh doanh Bất động sản

TT DANH MỤC
TÊN VĂN BẢN
I Kinh doanh Bất động sản
 1. Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13
 2. Nghị định 76/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 
 3. Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hànhnghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàngiao dịch bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 4. Thông tư 10/2017/TT-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sảnphẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 5. Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi
 6. Quyết định 378/QĐ-BXD Về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lí, điểu hành sàn giao dịch bất động sản
 7. Nghị định 31/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
 8. Quyết định 378/QĐ-BXD năm 2008 về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 9. Nghị định 11/2013/NĐ-CP Quản lý đầu tư phát triển đô thị
 10. Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. – hết hiệu lực
 11. Nghị định 56-2010-ND-CP ngày 24 tháng 05 năm 2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú. – hết hiệu lực
 12. Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. – hết hiệu lực một phần
 13. Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.– hết hiệu lực từ 16/2/2016
 14. Quyết định 29/2007/QĐ-BXD Quy định về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản– hết hiệu lực từ 16/2/2016
 15. Nghị quyết 19/2008/QH12về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam– hết hiệu lực từ 1/7/2015