Phí quản lý – bảo trì

Theo Quyết định số 08/2008 của Bộ Xây dựng, phí Quản lý chung cư sẽ do người dân và Ban quản trị tự thỏa thuận. Tùy thuộc vào đặc điểm, tính chất, loại hình của từng chung cư, cư dân và Ban quản trị cũng như các Công ty quản lý có thể bàn bạc và thống nhất mức phí quản lý sao cho phù hợp nhất.

Phí quản lý do các hộ dân đóng cùng với các doanh thu khác sẽ được đưa vào quỹ quản lý chung cư. Quỹ này sẽ được sử dụng để chi trả cho các hoạt động nhằm duy tu, bảo dưỡng các khu vực sở hữu chung, các tiện ích chung cũng như chi trả cho công ty quản lý hoặc đội ngũ nhân sự tham gia quản lý chung cư. Việc phân bổ quỹ này sẽ tùy thuộc vào đặc điểm của mỗi khu chung cư và sẽ do cư dân cùng Ban quản trị và Công ty quản lý.

Để tránh tranh chấp, khiếu kiện đồng thời thực hiện minh bạch hóa chu trình quản lý, tất cả việc thu – chi của quỹ này nên được thông báo tới các hộ dân theo từng quý. Ngoài ra, Công ty quản lý cũng nên thực hiện các khảo sát, lấy ý kiến của cư dân về việc sử dụng quỹ quản lý để có những điều chỉnh thích hợp và hiệu quả.