Nguy cơ tham nhũng

Trong công tác quản lý, Ban quản trị/Công ty quản lý cần lưu ý tới các hành vi có nguy cơ dẫn đến tham nhũng sau đây:

  • Tỏ ra ưu ái cho một/một số nhà thầu khi lựa chọn hoặc giám sát các công việc của nhà thầu;
  • Sử dụng giấy tờ, chứng từ giả để tham ô công quỹ;
  • Bao che cho các hành vi xấu của nhân viên như thiếu trách nhiệm trong công việc, vắng mặt khi đang làm nhiệm vụ hoặc gian lận khi chấm công.