Quản lý – vận hành

TT DANH MỤC
TÊN VĂN BẢN
I Quản lý sử dụng chung cư
 1. Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
 2. Thông tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 3. Thông tư 10/2018/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXDsửa đổi quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD
 4. Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 5. Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 6. Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 7. Nghị định 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 8. Thông tư 37/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư
 9. Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 10. Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư
 11. Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 12. Thông tư 19/2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
 13. Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD hướng dẫn lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng
 14. Thông tư 28/2016/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 15. Quyết định 42 của Bộ xây dựng về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà chung cư.
 16. Thông tư 31/2016/TT-BXD Quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
 17. Thông tư 10/2013/TT-BXD hướng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng – hết hiệu lực
 18. Thông tư 10/2015/TT-BXD Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư – hết hiệu lực một phần
 19. Thông tư 14/2011/TT-BXD quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư – hết hiệu lực
 20. Thông tư 08/2006/TT-BXD Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng– hết hiệu lực từ 1/7/2016
 21. Thông tư 16/2010/TT-BXD Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở – hết hiệu lực
 22. Phụ lục Thông tư số 16/2010/TT-BXD – hết hiệu lực
 23. Thông tư 02/2012/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị – hết hiệu lực
 24. Thông tư 14/2008/TT-BXD Hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư – hết hiệu lực
 25. Thông tư 02/2016/TT-BXD Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư – hết hiệu lực một phần
 26. QĐ 08/2008/QĐ-BXD về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư – hết hiệu lực
 27. Nghị định 114/2010/NĐ-CP về bảo trì công trình xây dựng– hết hiệu lực từ 1/7/2015
 28. Chỉ thị 14/2007/CT-TTg tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị – hết hiệu lực
II Cư trú
 1. Luật cư trú
 2. Luật sửa đổi bổ sung Luật cư trú
 3. Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam
 4. Nghị định 31/2014/NĐ-CP Hướng dẫn chi tết và biện pháp thi hành Luật Cư trú
 5. Nghị định 136/2007/NĐ-CP Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
 6. Thông tư số 80/2011/TT-BCA  của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú
 7. Chỉ thị 29/2007/CT-TTg
 8. Thông tư 04/2002/TTLT BCA – BNG hướng dẫn pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh của người nước ngoài ở VN
 9. Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và NĐ 31/2014/NĐ-CP
 10. Thông tư 52/2010 TT -BCA hướng dẫn Luật cư trú– hết hiệu lực tư 28/10/2014
 11. Nghị định số 56/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú– hết hiệu lực từ 15/8/2014
 12. Nghị định số 21/2001/NĐ-CP  quy định thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam– hết hiệu lực từ 1/7/2016
III Phí và lệ phí
 1.  Luật Phí và Lệ phí 2015 có hiệu lực 01/01/2017
 2. Nghị định 120/2016/NĐ – CP hướng dẫn thi hành Luật Phí và Lệ phí 2015
 3. Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
 4. Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
 5. Luật Điện lực số 28/2004/QH11
 6. Luật điện lực sửa đổi 2012
 7. Thông tư 07/2017/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 8. Thông tư 37/2009/TT-BXD – Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư.
 9. Quyết định số 243/QĐ-UBND về công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 10. thông tư 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 11. Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2017 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 12. Quyết định 19/2013/QĐ-UBND của UBND Tp. Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 13. Nghị định 109/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn – hết hiệu lực một phần
 14. Nghị định 106/2003/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí – hết hiệu lực
 15. Nghị định 19-2016-NĐ-CP về Kinh doanh Khí– hết hiệu lực từ 1/8/2018
 16. Nghị định 107/2009/NĐ-CP về Kinh doanh Khí dầu mỏ hóa lỏng –  hết hiệu lực
 17. Nghị đinh 117-2007-NĐ-CP ngày 11-7-2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch – hết hiệu lực một phần
 18. Nghị định 124 CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 117-2007-CP
 19. Thông tư 03-2016 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Kinh doanh Khí– hết hiệu lực từ 1/8/2018
 20. Thông tư 06/2004/TT-BTC Hướng dẫn NĐ 106/2003/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lệ phí – hết hiệu lực
 21. Quyết định 2256-Bộ Công thương Quy định giá bán điện– không còn phù hợp
 22. Quyết định 3431/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội – hết hiệu lực
 23. Quyết định 3185/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội – hết hiệu lực
 24. Công văn 3937/SXD-QLKT Hướng dẫn thực hiện quyết định 3431/Q Đ-UBND ngày 31/05/2013 của UBND Tp. Hà Nội về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội – Hết hiệu lực
 25. Pháp lệnh 38/2001/PL-UBTVQH10 – về phí và lệ phí– hết hiệu lực từ 1/1/2017
 26. Nghị định 57/2002/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí – hết hiệu lực
IV Thể dục thể thao
 1. Luật Thể dục Thể thao
 2. Nghị định 112/2007/NĐ -CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật TDTT
 3. Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 112/2007/NĐ-CP
 4. Thông tư 08-2011-TT-BVHTTDL-Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05-2007-TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007
 5. Thông tư 03/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặndo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. Thông tư 09/2017/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Cầu lôngdo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. Thông tư 18/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đádo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. Thông tư 19/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL về biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. Thông tư 04/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiardsvà Snooker do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. Thông tư 16 /2011/TT-BVHTTDL -Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ– hết hiệu lực từ 15/3/2018
 13. Thông tư 02/2011/TT- BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn– hết hiệu lực từ 10/3/2018
 14. Thông tư 2012/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông– hết hiệu lực từ 20/2/2018
 15. Thông tư 12/2012/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá– hết hiệu lực từ 15/8/2018
 16. Thông tư 15/2011/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt– hết hiệu lực từ 15/5/2018
 17. Thông tư 16/2010/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể hình– hết hiệu lực từ 15/4/2018
 18. Thông tư 15/2010/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động billiards & snooker– hết hiệu lực từ 15/3/2018
V Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
 1. Luật Hóa chất số 06/2007/QH12
 2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007
 3. 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất 
 4. Thông tư 32-2017-TT-BCT về hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 113-2017-NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 5. Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp do Chính phủ ban hành
 6. Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
 7. Nghị định 163/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 
 8. Thông tư 29 Quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
 9. nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liểu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Côngthương
 10. Thông tư 09/2015/TT-BYT Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
 11. Nghị định 26/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2008/NĐ-CP– hết hiệu lực từ 25/11/2017
 12. Nghị định 68/2005/NĐ-CP An toàn hóa chất– hết hiệu lực 1/6/2011
 13. Nghị định 90/2009/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất – hết hiệu lực
 14. Thông tư 25 Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam– hết hiệu lực từ 15/2/2018
 15. Phụ lục thông tư 29 Quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.– hết hiệu lực từ 1/7/2016
VI Kinh doanh dịch vụ an ninh
 1. Thông tư 42/2017/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 2. Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ Bảo vệ– hết hiệu lực từ 1/7/2016
 3. Thông tư số 45/2009/TT-BCA (C11) Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ-hết hiệu lực từ 6/12/2017
VII Sử dụng năng lượng tiết kiệm
 1. Luật số 50/2010/QH12 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 2. Nghị định 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 3. Thông tư 36/2016/TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
 4. Nghị định 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 5. Nghị định 21 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 6. Thông tư 07/2012/TT-BCT Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng
 7. Nghị định 73/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả – hết hiệu lực
VIII Thực hiện nếp sống văn minh
 1. Chỉ thị 14/1998/CT-TTg Về việc thực hiện nếp sống văn mình trong việc cưới, việc tang, lễ hội
 2. Quyết định 308 Ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
 3. Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
 4. Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” do Bộ trưởng Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch ban hành