Ngân sách tài chính

Bên cạnh việc giám sát, kiểm soát các hoạt động quản lý chung cư thì một nhiệm vụ chủ chốt khác của Ban quản trị chung cư là xây dựng ngân sách tài chính hàng năm, lên danh sách các hạng mục chi tiêu sao cho tiền phí quản lý do mỗi hộ dân đóng góp được sử dụng một cách hiệu quả, hợp lý. Đối với thực tiễn tại Việt Nam, Ban quản trị cần chuẩn bị bản ngân sách chi phí ước tính hàng năm cho từng hạng mục và số tiền thu được bao gồm cả phí quản lý hàng tháng và các doanh thu khác.

Khi lập kế hoạch ngân sách, Ban quản trị cần tính đến các chi phí của những năm trước. Các thông tin khác, ví dụ như các danh mục cần thêm/bỏ trong năm tới, các khoản lệ phí khác nhau phát sinh từ lạm phát cũng nên được tính đến. Nếu ngân sách ước tính cao hơn 50% so với chi phí quản lý thì cần tổ chức cuộc họp chung để các chủ sở hữu bỏ phiếu thông qua.

Ngân sách tài chính chủ yếu bao gồm các mục sau đây:

  • Phí quản lý hàng tháng và các khoản thu khác;
  • Quỹ lương chi trả cho nhân viên phục vụ lâu năm, các khoản bắt buộc và bảo hiểm lao động cho các nhân viên quản lý;
  • Chi phí bảo trì cho các khu vực công cộng và trang thiết bị trong tòa nhà;
  • Chi phí cho dịch vụ và dụng cụ làm sạch;
  • Phí điện nước công cộng, phí điện thoại, văn phòng phẩm và chi phí phụ khác;
  • Bảo hiểm cháy nổ và bảo hiểm cho bên thứ ba; quỹ dự phòng (để đáp ứng các chi phí phát sinh không mong muốn hoặc các trường hợp khẩn cấp như nổ đường ống nước, mất điện đột ngột,..).