Tài liệu pháp lý

Để giúp Quý vị và các bạn nắm rõ hơn về hệ thống khung pháp luật của nhà nước quy định, hướng dẫn về mua bán, sở hữu, quản lý, sử dụng nhà chung cư, chúng tôi xin cung cấp hệ thống các văn bản pháp lý sau đây:

  • Các văn bản quy phạm chung
  • Luật nhà ở và các quy định, hướng dẫn về Quản lý sử dụng nhà chung cư
  • Các quy định, hướng dẫn về Bảo hiểm nhà chung cư
  • Các quy định, hướng dẫn về Bảo vệ môi trường
  • Các quy định, hướng dẫn về Phòng cháy chữa cháy
  • Các quy định, hướng dẫn về Sử dụng năng lượng hiệu quả
  • Các quy định về Quản lý Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
  • Danh mục hóa chất được sử dụng
  • Các quy định hướng dẫn về thực hiện Nếp sống văn minh