Hội nghị Nhà chung cư lần đầu

CẨM NANG HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ (HNNCC) LẦN ĐẦU

DANH MỤC TÀI LIỆU  DOWNLOAD
I. TỔ CHỨC SỰ KIỆN HNNCC LẦN ĐẦU  
1.1 Dự trù kinh phí tổ chức sự kiện Download
1.2 Mẫu Menu tea break Download
II. MẪU TÀI LIỆU CHUẨN BỊ TRƯỚC HNNCC LẦN ĐẦU  
2.1  

Mẫu công văn gửi UBND phường, quận tổ chức HNNCC lần đầu

Mẫu thông báo tổ chức HNNCC lần đầu

 

Download

Download

2.2 Mẫu thư mời HNNCC lần đầu  
  2.2.1 Mẫu thư mời tham dự gửi chính quyền địa phương Download
  2.2.2 Mẫu thư mời tham dự HNNCC lần đầu Download
2.3 Mẫu đăng kí ủy quyền người tham dự HNNCC lần đầu Download
2.4 Mẫu biên bản họp hội nghị trù bị Download
2.5 Mẫu nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư Download
2.6 Mẫu bộ quy chế tòa nhà  
  2.6.1 Mẫu phiếu lấy ý kiến của cư dân Download
  2.6.2 Mẫu quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư Download
  2.6.3 Mẫu quy chế họp HNNCC Download
  2.6.4 Mẫu quy chế thu chi tài chính Download
2.7 Mẫu bầu ban quản trị nhiệm kì I  
  2.7.1 Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban quản trị Download
  2.7.2 Mẫu đơn đăng kí ứng cử thành viên Ban quản trị Download
  2.7.3 Mẫu đơn đề cử tham gia Ban quản trị Download
  2.7.4 Mẫu phiếu bầu thành viên Ban quản trị Download
  2.7.5 Mẫu quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư Download
  2.7.6 Mẫu thông tin ứng viên Ban quản trị Download
2.8 Mẫu biểu quyết thông qua nội dung tại HNNCC lần đầu  
  2.8.1 Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại HNNCC lần đầu Download
  2.8.2 Mẫu phiếu biểu quyết tại HNNCC lần đầu Download
III. MẪU TÀI LIỆU TẠI HNNCC LẦN ĐẦU  
3.1 Mẫu biên bản HNNCC lần đầu Download
3.2 Mẫu biên bản thẩm tra tư cách đại biểu HNNCC lần đầu Download
3.3 Mẫu chương trình HNNCC lần đầu Download
3.4 Mẫu dự thảo nghị quyết HNNCC lần đầu Download
3.5 Mẫu kịch bản chương trình HNNCC lần đầu Download
3.6 Mẫu quy chế biểu quyết và làm việc tại HNNCC lần đầu Download
3.7 Mẫu Quy tắc công bố thông tin minh bạch, ứng xử trong cồng đồng cư dân và mạng xã hội Download
IV. MẪU TÀI LIỆU SAU HNNCC LẦN ĐẦU  
4.1 Mẫu Nghị quyết HNNCC lần đầu Download
4.2 Mẫu văn bản đề nghị công nhận Ban quản trị sau HNNCC lần đầu Download