Đầu tư – Xây dựng

TT DANH MỤC
TÊN VĂN BẢN
I Đầu tư
 1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014
 2. Nghị định 83/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư ra nước ngoài
 3. Nghị định 78/2006/NĐ-CP Về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài – hết hiệu lực
 4. Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
 5. Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22  tháng  9  năm  2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư – hết hiệu lực
 6. Thông tư 104/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước
 7. Thông tư 11/2010/TT-BTC Hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư VN đầu tư ra nước ngoài hết hiệu lực một phần
 8. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
 9. Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
 10. Quyết định 1175/2007/QĐ-BKH Quyết định ban hành các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài  –  hết hiệu lực
 11. CV 4332/BKHĐT-ĐTNN Về áp dụng tạm thời thủ tục, mẫu văn bản thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài
II Xây dựng
 1. Luật xây dựng sô 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014
 2. Nghị định 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng – hết hiệu lực một phần 
 3. Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
 4. Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 5. Nghị định 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 6. Nghị định 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 7. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
 8. Thông tư 19/2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
 9. Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 10. Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 11. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết về hợp đồng xây dựng
 12. Thông tư 27/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 13. Thông tư 16/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 59/2015/nđ-cp ngày 18/6/2015 của chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
 14. Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 15. Thông tư 07/2005/TT-BXD  hướng dẫn  phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng.
 16. Thông tư 12/2014/TT-BXD Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.
 17. Nghị định 42/2009/NĐ-CP Về việc phân loại đô thị
 18. Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 19. Thông tư 11/2005/TT-BXD hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
 20. Nghị định 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 21. Nghị định 11/2013/NĐ-CP Về quản lý đầu tư phát triển đô thị 
 22. Nghị định 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở – hết hiệu lực từ 15/1/2018
 23. Nghị  định của Chính phủ 126/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà. – hết hiệu lực
 24. Nghị định của Chính phủ 209/2004/NĐ-CP  về quản lý chất lượng công trình xây dựng– hết hiệu lực từ 15/4/2013
 25. Nghị định 95/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. – hết hiệu lực
 26. Nghị định của Chính phủ 02/2006/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới – hết hiệu lực
 27. Nghị định 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 28. Nghị định 15/2015/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư hết hiệu lực từ 19/6/2018
 29. Nghị định 72/2001/NĐ-CP về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị. – hết hiệu lực
 30. Nghị định 78/2007/ NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao. – hết hiệu lực
 31. Nghị định 114/2010/N Đ-CP Nghị định về bảo trì công trình xây dựng – hết hiệu lực
 32. Thông tư của chính phủ 71/2001/NĐ-CP về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê – hết hiệu lực từ 10/2009
 33. Thông tư 34 /2009/TT-BXD Quy định chi tiết một số điều khoản của NĐ 42 2009 NĐ-CP phân loại đô thị – Bị thay thế một phần
 34. Thông tư 08/2006/TT- BXD Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng – hết hiệu lực 1/7/2016
 35. Thông tư 01/2005/TT-BXD hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ  về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà. – hết hiệu lực
 36. Nghị định 13/2005/TT- BXD Hướng dẫn thực hiện NĐ 95.2005-NĐ-CP – hết hiệu lực
 37. Nghị định 112/2009/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình – hết hiệu lực
 38. Thông tư 13/2005/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. – hết hiệu lực
III Đấu thầu
 1. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
 2. Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
 3. Nghị định 30/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
 4. Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
 5. Nghị định số 111/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng – hết hiệu lực
 6. Phụ lục Nghị định số 111/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng –  hết hiệu lực
 7. Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 điều 101 của Luật xây dựng – hết hiệu lực
 8. Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hành cạnh tranh (hiệu lực 10/12/2015)
 9. Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
 10. Thông tư 09/2011/TT-BKHĐT Quy định chi tiết hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn – hết hiệu lực
 11. Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
 12. Thông tư 10/2010/TT-BKH Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu – hết hiệu lực
 13. Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
 14. Quyết định số 909/2005/QĐ-BKH – Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
 15. Thông tư 14/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
 16. Thông tư của Bộ Xây dựng số 05/2004/TT-BXD hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam – hết hiệu lực
 17. Thông tư 172/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
 18. Thông tư số 43/2003/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản  lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng. – hết hiệu lực