Văn bản chung

TT DANH MỤC
TÊN VĂN BẢN
I Luật dân sự
 1. Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

2. Luật quản lý Ngoại thương có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

3. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

4. Luật Du lịch có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

5. Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

6. Nghị định 29/2014/NĐ-CP về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

7.  Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

8.  Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

 

II Nhà ở
 1. Luật nhà ở của Quốc hội nước CHXHCNVN số 65/2014/QH15 ngày 25/11/2014
 2. Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở
 3. Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015 hướng dẫn luật Nhà ở
 4. Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính 
 5. Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
 6. Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
 7. Công văn 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 thực hiện Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
 8. Thông tư 19/2016/TTBXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung về phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, sở hữu nhà ở, quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
 9. Chỉ thị 14/2007/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị– hết hiệu lực từ 15/3/2019
 10. Quyết định 2127/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 11. Nghị định 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh BĐS, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở
 12. Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
 13. Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 14. Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn tổ chức, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện một số nội dung về hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án cải tạoxây dựng lại nhà chung cư
 15. Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 Ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
 16. Thông tư 37/2009/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư
 17. Thông tư 38/2009/TT-BXD Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị– hết hiệu lực từ15/8/2016
 18. Thông tư 26/2016/TTBXD hướng dẫn quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 19. Thông tư số 31/2016/TTBXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
 20. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 21. Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
 22. Nghị quyết 19/2008/QH12 Về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam – Đã hết hiệu lực
 23. Nghị định 51/2009/NĐ-CP Hướng dẫn NQ 19/2008/QH12 về thí điểm cho tổ chức cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại VN– Đã hết hiệu lực
 24. Nghị định 34/2013/NĐ-CP Về quản lí sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước – Đã hết hiệu lực
 25. Thông tư 05/2014/TT-BXD Sửa đổi bổ sung khoản A điều 17 của quyết định số 08/2008/QĐ- BXD về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư – Đã hết hiệu lực
 26. Thông tư 16/2010/TT-BXD Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 71/2010/N Đ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở – Đã hết hiệu lực
 27. Thông tư 03/2014/TT-BXD Sửa đổi bổ sung điều 21 của thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 1/9/2010 của BXD quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/N Đ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở – Đã hết hiệu lực
III Phòng cháy chữa cháy
 1. Luật PCCC số 40/2013/QH13 
 2. Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
 3. Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 4. Nghị định số 79/2014/CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
 5. Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành
 6. Nghị định 79/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 7. Nghị định số 46/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC – Hết hiệu lực 1 phần
 8. Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc– hết hiệu lực từ 15/4/2018
 9. Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn, phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
 10. Nghị định số 46/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc– hết hiệu lực từ 15/4/2018
 11. Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP Phòng cháy và chữa cháy
 12. Thông tư 214/2013/TTLTBTCBCA hướng dẫn chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc– hết hiệu lực từ 15/4/2018
 13. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4878:2009 về Phòng cháy và chữa cháy – Phân loại cháy
 14. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2010/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình 
 15. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng 
 16. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5040:1990 về thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy 
 17. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5740:2009 về Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy 
IV Bảo vệ môi trường
 1. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014
 2. Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luậtbảo vệ môi trường
 3. Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 4. Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
 5. Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 6. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 7. Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 8. Nghị định 19/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường
 9. Nghị định 105/2015/CP thi hành một số điều của Pháp lệnh cảnh sát môi trường
 10. Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại
 11. Thông tư 12/2006 Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại– hết hiệu lực từ 1/6/2011
 12. Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về Quản lý chất thải nguy hại – Hết hiệu lực
 13. Phụ lục Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về Quản lý chất thải nguy hại – Hết hiệu lực
 14. TCVN 5937:2005 Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh
 15. QCVN 14:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
 16. Tiêu chuẩn Quốc gia về Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo
V Bảo hiểm
 1. Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000
 2. Sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm 61/2010/QH12
 3. Quyết định 454/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Bảo hiểm
 4. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài Chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
 5. Văn bản hợp nhất 27VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 732016NĐ-CP ngày 01072016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
 6. Thông tư 220 Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 7. Phụ lục Thông tư 220 ban hành kèm theo Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính
 8. Nghị định 130 Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc– hết hiệu lực từ 15/4/2018
 9. Nghi định 123/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 45/2007/NĐ-CP– hết hiệu lực từ 1/7/2018